Cơ cấu giống và thời vụ gieo cấy lúa vụ mùa năm 2022

Theo kế hoạch của Ngành nông nghiệp, vụ mùa 2022 toàn tỉnh gieo cấy lúa hơn 24.500 ha; tập trung chính vào 2 trà lúa: mùa sớm và mùa trung. Ưu tiên mở rộng các diện tích lúa chất lượng ở các địa phương có điều kiện phát triển lúa hàng hóa để nâng cao […]

Theo kế hoạch của Ngành nông nghiệp, vụ mùa 2022 toàn tỉnh gieo cấy lúa hơn 24.500 ha; tập trung chính vào 2 trà lúa: mùa sớm và mùa trung.
Ưu tiên mở rộng các diện tích lúa chất lượng ở các địa phương có điều kiện phát triển lúa hàng hóa để nâng cao giá trị lúa gạo. Khuyến khích các vùng có kế hoạch phát triển sản xuất cây trồng vụ 3 (vụ đông) có kế hoạch bố trị khung lịch thời vụ, giống lúa để gieo cấy lúa mùa sớm đảm bảo thời gian thu hoạch lúa mùa giải phóng đất để làm sản xuất cây trồng vụ động. Cụ thể:
– Trà Mùa sớm: Sản xuất ở chân đất vàn cao, vàn với diện tích chiếm khoảng 40%. Diện tích đất ở trà này thường sau khi thu hoạch lúa mùa xong được bố trí sản xuất cây trồng vụ đông sớm, do đó các giống lúa được bố trí có thời gian sinh trưởng ngắn.
+ Lúa lai: Thụy hương 308, Thái xuyên 111, Lai thơm 8.
+ Lúa thuần: VNR20, Sơn Lâm 2, KDĐB, Thiên ưu 8, HT1, Đài Thơm 8, J01, TBR225, TBR279, QR15, Nếp 87, Nếp 97.
Thời gian gieo mạ từ 10-15/6/2022, cấy khi cây mạ từ 10-12 ngày tuổi sau gieo (cây mạ có 2,5-3 lá); áp dụng kỹ thuật gieo cấy SRI, cấy khi tuổi cây mạ 7-10 ngày.
Diện tích được áp dụng biện pháp gieo thẳng lúa ở trà này thì thời gian gieo từ 15-20/6/2022.
– Trà Mùa trung: Bố trí ở chân đất vàn, vàn thấp. Các giống lúa được sử dụng:
+ Lúa lai: Thụy hương 308, CT16, Thái xuyên 111, TH3-5, Lai thơm 6.
+ Lúa thuần: VNR20, Sơn Lâm 2, Đài Thơm 8, KDĐB, Thiên ưu 8, BC15, HT1, TBR225, TBR279, J02, Nếp 87, Nếp 97
Thời gian gieo mạ 15-25/6/2022, cấy khi cây mạ từ 10-12 ngày tuổi sau gieo (cây mạ có 2,5-3 lá); áp dụng kỹ thuật gieo cấy SRI, cấy khi tuổi cây mạ 7-10 ngày.
Diện tích được áp dụng biện pháp gieo thẳng lúa ở trà mùa trung thì thời gian gieo từ 20-25/6/2022.

lúa vụ mùa 2022

Với những diễn biến thời tiết khó lường và tác động trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp; các hiện tượng cực đoan của thời tiết như nắng nóng, mưa bão gây nên bất lợi cho lúa ở vụ mùa. Do đó, các địa phương cần có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền cho nông dân tuân thủ khung lịch thời vụ sản xuất, bố trí giống hợp lý trong cơ cấu của tỉnh để tránh rủi do sản xuất.
– Khuyến khích các địa phương sản xuất theo hướng tập trung liền vùng, liền thửa cùng giống theo hướng cánh đồng mẫu lớn, cấy theo kỹ thuật SRI tiết kiệm giống, thuận tiện cho việc chăm sóc, chỉ đạo kỹ thuật nhất là trong công tác theo dõi phòng trừ sâu, bệnh hại vì vụ mùa sâu, bệnh phát sinh gây hại mạnh hơn các vụ khác trong năm.
– Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật: làm đất tập trung đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt phải làm đất sớm và ngâm dầm trước cấy lúa khoảng 10 ngày (lâu hơn càng tốt) để phân huỷ được gốc rạ, diệt nguồn sâu, bệnh vụ trước. Vận động nông dân sử dụng chế phẩm sinh học xử lý gốc rạ khi làm đất để đẩy nhanh quá trình phân huỷ gốc rạ trước khi cấy lúa nhằm giảm thiểu nguy cơ bệnh sinh lý cho cây lúa sau này…
Thực tiễn đã cho thấy sản xuất lúa vụ mùa trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp: nắng nóng, mưa bão, sâu bệnh… thời gian diễn ra nhanh. Do đó, công tác chỉ đạo và tuyên truyền nông dân tuân thủ khung lịch thời vụ sản xuất, chủ động nguồn nước, vật tư giống, phân bón để nông dân yên tâm sản xuất. Đặc biệt trong việc sát xao trước diễn biến của thời tiết, theo dõi sâu, bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng để sớm có biện pháp bảo vệ hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu để đem lại một vụ mùa thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No products in the cart.