Triển vọng cây gai xanh ở đất Tổ

Với việc liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm, cây gai xanh đang mở ra nhiều triển vọng tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).

Read in our blog