Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án

Ngày 9/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án quốc phòng - an ninh, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày13/12/2018 của HĐND tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo đó, thông qua 294 dự án, bao gồm: Các dự án quốc phòng- an ninh; các dự án để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta và đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta trên địa bàn tỉnh với diện tích 2.896,743 héc ta (trong đó: diện tích đất trồng lúa là 1.293,137 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất là 410,373 héc ta; diện tích đất rừng phòng hộ là 23,18 héc ta; diện tích đất rừng đặc dụng là 03 héc ta; diện tích các loại đất khác là 1.167,053 héc ta).

Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang các mục đích khác: Tổng số 83 dự án, với diện tích 544,413 héc ta (trong đó: diện tích đất rừng sản xuất 526,653 héc ta; diện tích đất rừng phòng hộ 17,76 héc ta).

Thông qua dự án cho chuyển tiếp thực hiện từ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018: Tổng số 82 dự án với tổng diện tích 619,966 héc ta (trong đó: diện tích đất trồng lúa 245,72 héc ta, diện tích đất rừng sản xuất 65,67 héc ta và diện tích các loại đất khác là 308,576 héc ta) để tiếp tục thực hiện.

Thông qua danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, địa bàn thực hiện và tên dự án tại các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đang còn hiệu lực: Tổng số 37 dự án phải điều chỉnh bổ sung với diện tích 1.146,264 héc ta (trong đó: diện tích đất trồng lúa 298,387 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 507,15 héc ta; diện tích đất rừng phòng hộ 17,7 héc ta và diện tích các loại đất khác 323,026 héc ta).

Thông qua các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phải trình Thủ tướng Chính phủ: Tổng số có 09 dự án với tổng diện tích 943,43 héc ta, trong đó: sử dụng vào đất trồng lúa 691,45 héc ta; đất rừng sản xuất 62,5 héc ta; diện tích các loại đất khác 189,48 héc ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No products in the cart.